"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


dr Marek Adamczewski

dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ

     Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów historii i uczestników studiów podyplomowych z przedmiotów: warsztat historyka, nauki pomocnicze historii, dzieje regionu w średniowieczu i innych. W 2000 roku opublikował monografię pt. Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku. W 2010 roku ukończył i opublikował trzytomową pracę habilitacyjną pt. Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej. W dniu 27 października 2011 r. decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Prof. M. Adamczewski jest także autorem licznych artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu heraldyki i sfragistyki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nauk pomocniczych historii okresu staropolskiego (głównie heraldyki i sfragistyki miejskiej, szlacheckiej, ziemskiej i korporacyjnej), szeroko rozumianej semiotyki - znaków i symboli oraz współczesnej heraldyki samorządowej województwa łódzkiego. Jest autorem licznych herbów: województwa łódzkiego, powiatów zgierskiego i łódzkiego wschodniego, różnych miast i gmin. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego ( PTHer ) oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego ( PTH ). Kieruje projektem badawczym pt. Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015).

Bibliografia publikacji
Książka habilitacyjna


Okładka płyty CD z pracą habilitecyjną

M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, Łódź 2010.

  • Część 1: Pieczęcie władz kościelnych do połowy XX wieku - (pobierz. pdf)

  • Część 2: Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku - (pobierz .pdf)

  • Część 3: Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku - (pobierz .pdf)Konsultacje dla studentów

Konsultacje we wtorki, godz. 10-12,
budynek Instytutu Historii UŁ, I piętro, pokój 19.
Telefon: 42 635 61 66. Kontakt e-mail.