"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


mgr Anna Brzezińska

dr Anna Brzezińska

     Anna Brzezińska urodziła się 7 grudnia 1981 r. w Łodzi. W latach 1996-2000 uczęszczała do klasy humanistycznej XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. W 2000 r. rozpoczęła stacjonarne studia dzienne na kierunku historia Uniwersytetu Łódzkiego. Przez cały okres studiów otrzymywała stypendium naukowe, ponadto wyróżnienia jak List Gratulacyjny Rektora UŁ (2005), czy Medal za Chlubne Studia (2006). W latach 2003-2004 uczestniczyła w spotkaniach Studenckiego Koła Naukowego Historyków, równocześnie pełniąc też funkcję zastępcy przewodniczącego w Samorządzie Studenckim Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. W lipcu 2005 r. uzyskała tytuł magistra na podstawie pracy pt. Od marksizmu do antropologii kultury. Próba rekonstrukcji wizji historii Arona J. Guriewicza, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Rafała Stobieckiego. W listopadzie 2005 r. zakwalifikowano pracę do udziału w Konkursie im. Marcelego Handelsmana, organizowanym przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. W październiku 2006 r. Anna Brzezińska rozpoczęła stacjonarne dzienne studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Humanistycznych UŁ. Zakres pracy doktorskiej (Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. J. Le Goff, J. Kłoczowski, A. Guriewicz – studium postaw) dotyczył kontrowersji wokół średniowiecza w tradycjach historiograficznych XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dorobku trzeciego pokolenia badaczy z kręgu Szkoły „Annales”. Zainteresowania naukowe dr A. Brzezińskiej koncentrują się wokół: historiografii polskiej i powszechnej XX wieku, oraz antropologii historycznej.  Od stycznia 2008 r. pełniła funkcję sekretarza Rady Samorządu Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ. W październiku 2008 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Historiografii Instytutu Historii UŁ (obecnie Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii). 17 grudnia 2015 r. uzyskała decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ stopień naukowy doktora.

Bibliografia publikacji
Konsultacje

Konsultacje w poniedziałki, godz. 1330-15,
budynek Instytutu Historii UŁ, III piętro, pokój 309.
Telefon: 42 635 60 96. Kontakt e-mail