"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


dr Dariusz Klemantowicz

dr Dariusz Klemantowicz

     Jest kierownikiem Archiwum i Muzeum Uniwersytetu ŁódzkiegoAUŁ ). Prowadził zajęcia dla studentów historii (specjalność archiwalna) z przedmiotu metodyka archiwalna. Pracę magisterską napisał na seminarium z historii społeczno-gospodarczej, pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Śmiałowskiego ( Urząd burmistrza w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1807-1866 w świetle akt Komisarza Obwodu i Naczelnika Powiatu Kaliskiego ). Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Pusia ( Przemysł metalowo - maszynowy w regionie łódzkim w latach 1870-1914 ). Otrzymał za nią nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszy doktorat dotyczący regionu łódzkiego w 2000 roku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół archiwistykihistorii społeczno-gospodarczej Polski. Jest autorem monografii pt. Region łódzki jako ośrodek przemysłu metalowo - maszynowego Królestwa Polskiego w latach 1864-1914 (Łódź 2008) i licznych artykułów. Aktywnie uczestniczy w organizacjach archiwalnych. Należy do grona współzałożycieli Polskiego Towarzystwa ArchiwalnegoPeTeA ), w którym pełni funkcję wiceprezesa. Poza tym jest wiceprezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Archiwistów PolskichOddział ) i członkiem zarządu Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP ( Sekcja ).

Bibliografia publikacji
Archiwum UŁ

     Dr D. Klemantowicz jest kierownikiem Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego. Archiwum UŁ jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, od 2006 roku podporządkowaną bezpośrednio Rektorowi UŁ. Zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem, udostępnianiem i brakowaniem materiałów archiwalnych. Archiwum znajduje się w trzech budynkach uniwersyteckich: w gmachu Instytutu Fizyki ( ul. Pomorska 149 / 153 ), Bibliotece Uniwersyteckiej ( ul. Matejki 34 / 38 ) i w budynku przy ul. Lindleya 3 / 5. Kancelaria, pracownia naukowa i większość magazynów aktowych mieści się w pomieszczeniach Instytutu Fizyki. 26 maja 2008 roku w Pałacu Biedermanna ( Łódź, ul. Franciszkańska 1 / 5 ) zostało otwarte Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego, stanowiące integralną część Archiwum UŁ. Więcej na oficjalnej stronie internetowej Archiwum UŁ -  ( zobacz )