"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


dr Jolanta Kolbuszewska

dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ

     Jolanta Kolbuszewska urodziła się 27 stycznia 1973 r. w Częstochowie. Ukończyła tam VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Jako uczennica tej szkoły wzięła udział w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Filozoficznej, w której na szczeblu krajowym zajęła szóste miejsce. Umożliwiło jej to rozpoczęcie studiów na kierunku filozofia w 1992 r., bez egzaminów wstępnych. W roku akademickim 1993-1994 podjęła studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Oba kierunki ukończyła w 1997 r. z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym roku została przyjęta na studia doktoranckie. Prace nad rozprawą doktorską pt. Mutacja modernistyczna w polskiej historiografii (przełom XIX i XX wieku) rozpoczęła pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja F. Grabskiego. Z powodu przedwczesnej śmierci Profesora, Rada Wydziału Filozoficzno- Historycznego wyraziła zgodę na zmianę promotora . Został nim dr hab. Rafał Stobiecki. 9 maja 2002 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Jolanty Kolbuszewskiej, tydzień później Rada Wydziału Filozoficzno- Historycznego nadała jej tytuł doktora nauk humanistycznych. Od dnia 1 października 2000 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta-doktoranta w Katedrze Historii Historiografii UŁ, od 1 lipca 2002 r. jest adiunktem przy tej jednostce, obecnie noszącej nazwę Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii. Zainteresowania badawcze J. Kolbuszewskiej koncentrują sie wokół historiografii polskiej i myśli historycznej XIX oraz pierwszej połowy XX stulecia. Za książkę pt. Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku), Wyd. Ibidem, Łódź 2005 uzyskała w 2006 r. Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczy w grancie zespołowym, kierowanym przez prof. zw. dr hab. Rafała Stobieckiego pt. Przeszłość i przyszłość źródła historycznego. Między teorią a praktyką dziejopisarską. W dniu 25 października 2012 r. decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Bibliografia publikacji
Konsultacje

Konsultacje we wtorki, godz. 11-12 i środy, godz. 11-12
budynek Instytutu Historii UŁ, III piętro, pokój 309.
Telefon: 42 635 60 96. Kontakt e-mail