"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


Najważniejsze publikacje pracowników
(monografie, wydawnictwa źródłowe i książki redagowane)

 

Corpus insciptionum Poloniae, t. II - Województwo sieradzkie, wyd. J. Szymczak, A. Szymczakowa, pod red. R. Rosina, Warszawa-Łódź 1981, ss. 198.

Corpus insciptionum Poloniae, t. III - Województwo miejskie łódzkie, wyd. J. Szymczak, A. Szymczakowa, pod red. R. Rosina, Warszawa-Łódź 1982, ss. 121.

A. Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku, Łódź 1984, ss. 145.

Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, A. Szymczakowa, pod red. A. Gąsiorowskiego, Wrocław 1985, ss. 194.

Corpus insciptionum Poloniae, t. V - Województwo skierniewickie, pod red. R. Rosina, z. 1 - Skierniewice i region, wyd. A. Szymczakowa, Warszawa-Łódź 1991, ss. 244.

R. Stobiecki, Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych - początek lat pięćdziesiątych), Łódź 1993, ss. 147.

Corpus inscriptionum Rudensium, wyd. J. Szymczak, A. Szymczakowa, Katowice 1996, ss. 103.

R. Stobiecki, Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Łódź 1998, ss. 170.

A. Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998, ss. 509.

M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, ss. 520.

J. Kita, R. Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000, ss. 122.

T. Pietras, Krwawy wilk z pastorałem. Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001, ss. 260.

A. F. Grabski, Dzieje historiografii; wprowadzenie R. Stobiecki, Poznań 2003, ss. 866; wyd. 2, Poznań 2006, ss. 866.

J. Kolbuszewska, Mutacja modernistyczna w historiografii polskiej (przełom XIX i XX wieku), Łódź 2005, ss. 252.

R. Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań 2005, ss. 371.

Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką. Studia i szkice w czterdziestą rocznicę "Zeszytów Historycznych", pod red. S. M. Nowinowskiego i R. Stobieckiego, Łódź 2005, ss. 89.

W służbie historii i społeczeństwa. Dzieje Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1927-2007, pod red. A. Szymczak i M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2007, ss. 202.

R. Stobiecki, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna... ale skomplikowana. Studia i szkice, Warszawa 2007, ss. 361.

Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, pod red. S. M. Nowinowskiego, J. Pomorskiego i R. Stobieckiego, Łódź 2008, ss. 398.

D. Klemantowicz, Region łódzki jako ośrodek przemysłu metalowo-maszynowego Królestwa Polskiego w latach 1864-1914, Łódź 2008, ss. 245.

A. Rzepkowski, Ludność miasta Łodzi w latach
1918-1939
, Łódź 2008, ss. 192.

I. Florczak, Jędrzej Moraczewski. Socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski, Łódź 2009, ss. 322.

Człowiek w średniowieczu. Między biologią a historią, pod red. A. Szymczakowej, Łódź 2009, ss. 318.

"Należę do polskiej szkoły historycznej". Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, pod red. R. Stobieckiego i J. Walickiego, Łódź 2010, ss. 161.

M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 1, Pieczęcie władz kościelnych do połowy XX wieku, Łódź 2010, ss. 256.

M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 2, Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku, Łódź 2010, ss. 151.

M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 3, Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku, Łódź 2010, ss. 341.

Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, pod red. J. Kolbuszewskiej i R. Stobieckiego, Łódź 2010, ss. 225.

Wieluń. Dzieje miasta do 1792 roku. Wieluń. Monografia miasta, pod red. A. Szymczak, t. 1,
Łódź-Wieluń 2011, ss. 548.

A. Szymczak, Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów, Warszawa 2011, ss. 568.

Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych, red. M. Adamczewski, Warszawa 2011, ss. 196.

J. Kolbuszewska, Tadeusz Korzon (1839-1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi, Łódź 2011, ss. 366.

Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, red. A. Czyżewski, R. Stobiecki, T. Toborek, L. Zaszkilniak, Warszawa-Łódź 2012, ss. 496.

Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010, red. A. Czyżewski, S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012, ss. 494.

Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista, red. M. Kornat, S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, Wyd. Epigram, Bydgoszcz 2014, ss. 241.

Historia dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014, ss. 416.

R. Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2014, ss. 387.

T. Pietras, Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, Łódź 2014, ss. 321.

P. Szkutnik, Akta dziekana brzeźnickiego 1819-1867. Studium urzędu i dokumentacji, Łódź 2012, ss. 325.

Sumariusz metryk parafii Wielenin 1594-1694, wyd. P. Szkutnik, E. Kostrzewska, Uniejów 2014, ss. 220.
Pełen dorobek pracowników


bibliografia autorska
pracowników Zakładu NPH

format PDF

prof. dr hab. Rafał Stobiecki

zobacz

prof. dr hab. Alicja Szymczak (em.)

zobacz

dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ

zobacz

dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ

zobacz

dr Anna Brzezińska

zobacz

dr Ilona Florczak

zobacz

dr Arkadiusz Rzepkowski

zobacz

dr Piotr Szkutnik

zobacz