"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


dr Arkadiusz Rzepkowski

dr Arkadiusz Rzepkowski

     Jest adiunktem w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, m.in. z przedmiotu statystyka i demografia historyczna. W 2005 roku napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Badziaka oraz obronił rozprawę doktorską pt. Ludność miasta Łodzi w latach 1918-1939. Książka ta ukazała się drukiem w 2008 roku. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół demografii historycznej, nauk pomocniczych historii XIX i XX wieku oraz historii społeczno-gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego w XIX-XX wieku. Obecnie zajmuje się ludnością województwa łódzkiego w okresie międzywojennym. Przygotowuje do druku kolejną monografię pt. Struktura ludności województwa łódzkiego w okresie istnienia II Rzeczypospolitej. Jest także autorem szeregu artykułów naukowych, recenzji i sprawozdań. Dr A. Rzepkowski jest członkiem Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk ( PAN ). W 2009 r. otrzymał nagrodę rektorską trzeciego stopnia za książkę: Ludność miasta Łodzi w latach 1918-1939, zaś w  kolejnym roku -  nagrodę rektorską zespołową drugiego stopnia za pracę: Województwo łódzkie 1919-2009. Studia i materiały, pod red. K. Badziaka i M. Łapy.

Bibliografia publikacji
Konsultacje

Konsultacje w czwartki, godz. 12-14,
budynek Instytutu Historii UŁ, pokój 020.
Telefon: 42 635 61 72. Kontakt e-mail.