"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzki


prof. dr hab. Alicja Szymczak

prof. dr hab. Alicja Szymczak 

       Urodziła się 3 grudnia 1947 roku w Łodzi. Studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 roku, w którym zatrudniona została w 1974 roku. Rozprawę doktorską napisała pod kierunkiem doc. dra Ryszarda Rosina i obroniła w 1982 roku. Dwa lata później została ona w części opublikowana pt. Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku, Łódź 1984. We współpracy z prof. Januszem Bieniakiem opublikowała książkę pt. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XII-XV wieku. Spisy, Wrocław 1985, stanowiącą jeden z tomów serii Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej. Spisy. 13 lat temu prof. A. Szymczak opublikowała cenną monografię pt. Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998, na podstawie której uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2011 r. ukazała się kolejna książka pt. Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów, Warszawa 2011, ss. 568. W dniu 18 kwietnia 2013 roku Alicja Szymczak otrzymała nominację profesorską.
       W latach 2001-2011 A. Szymczak pełniła funkcję kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje nad dalszymi częściami monografii szlachty sieradzkiej w XV wieku poświęconymi rodzinom średniozamożnej i drobnej szlachty. Zainteresowania badawcze prof. Alicji Szymczakowej koncentrują się głównie wokół genealogiiheraldyki rycerstwa ziem Polski centralnej (dawnych ziem łęczyckiej, sieradzkiej i wieluńskiej) oraz dyplomatyki. Dzięki wieloletnim kwerendom archiwalnym i bibliotecznym oraz licznym prezentacjom ich wyników w postaci publikacji lub wystąpień na różnych konferencjach, ma ugruntowaną pozycję w środowisku polskich mediewistów i genealogów.
       Inny nurt badań stanowi epigrafika staropolska. Powstało (we współpracy z prof. Janem Szymczakiem) kilka tomów wydawnictwa źródłowego pt. Corpus insciptionum Poloniae: t. II - Województwo sieradzkie, Warszawa 1981; t. III - Województwo miejskie łódzkie, Łódź 1982; t. V - Województwo skierniewickie, z. 1 - Skierniewice i region, Warszawa 1991. Była także współwydawcą Corpus inscriptionum Rudensium, Katowice 1996.
       Za swą działalność naukową doczekała się dotychczas indywidualnych nagród Rektora UŁ I i II stopnia oraz nagrody Polskiego Towarzystwa Heraldycznego im. Adama Heymowskiego. Została uhonorowana odznaczeniem państwowym - Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego.
       Jako dydaktyk prowadziła seminarium magisterskie, wykłady i ćwiczenia dla studentów historii, historii sztuki i archeologii z przedmiotu nauki pomocnicze historii okresu staropolskiego oraz w ramach specjalności archiwalnej dla studentów historii. Pod jej kierunkiem zostało napisanych 28 prac magisterskich oraz 4 rozprawy doktorskie (Wioletty Zawitkowskiej, Tomasza Pietrasa, Piotra Szkutnika i Zbigniewa Głąba).
       Prof. Alicja Szymczakowa poświęca także wiele czasu działalności społecznej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego ( PTHer ), członkiem Komisji Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych PAN, członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego ( ŁTN ), zastępcą redaktora "Przeglądu Nauk Historycznych". Od lat aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Historycznym, m. in. od 1995 roku jest członkiem Rady Programowej "Rocznika Łódzkiego". W dniu 11 czerwca 2003 roku została wybrana na Prezesa Oddziału Łódzkiego PTH. Funkcję tę sprawowała przez dwie kadencje - do 2009 roku.
     Wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015 prof. dr hab. Alicja Szymczakowa odeszła na emeryturę. W listopadzie 2014 r. ukazał się drukiem dedykowany Jej tom "Rocznika Łódzkiego" (tom 61).

 

Publikacje

Rocznik Łódzki t. 61 (2014)