"Historia to coś takiego co się nigdy nie zdarzyło opisane
przez kogoś kogo nigdy przy tym nie było" - Władysław KopalińskiUniwersytet Łódzkidoc. dr Ryszard Rosin     prof. dr hab. Julian Janczak

Historia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UŁ

   Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ istnieje od 1975 roku. Powstał z przekształcenia, działającej od roku 1973, Pracowni Nauk Pomocniczych Historii. W okresie poprzedzającym powołanie tych jednostek naukowo-dydaktycznych, problematykę nauk pomocniczych historii oraz metodologii historii i historii historiografii podejmowali pracownicy innych jednostek organizacyjnych Instytutu Historii, zwłaszcza doc. dr hab. K. Śreniowska, doc. dr R. Rosin i dr F. Bronowski. Pracownią a następnie Zakładem Nauk Pomocniczych Historii kierował do 1989 roku doc. dr Ryszard Rosin. W 1987 roku nastąpił podział Zakładu - wyodrębnił się Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii (obecnie Katedra Historii Historiografii). W latach 1989-2001 kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UŁ był doc. dr hab. (od 1990 roku prof.) Julian Karol Janczak. W latach 2001-2011 zakładem kierowała prof. dr hab. Alicja Szymczakowa. Od 1 października 2011 r. Zakład został rozwiązany, a jego pracownicy zostali zatrudnieni w nowo powołanej Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ. W Zakładzie NPH UŁ zatrudnieni byli w różnych okresach następujący pracownicy: M. Adamczewski, J. Chańko, J. Janczak, H. S. Michalak, R. Rosin, R. Stobiecki, A. Swieżawski, A. Szymczakowa, K. Śreniowska, J. Wróbel. W  roku akademickim 2010 / 2011 w Zakładzie pracowali: prof. dr hab. Alicja Szymczakowa (kierownik), dr Marek Adamczewski (adiunkt), dr Ilona Florczak (adiunkt), dr Tomasz Pietras (adiunkt), dr Arkadiusz Rzepkowski (adiunkt) i mgr Piotr Szkutnik (asystent) oraz dr Dariusz Klemantowicz (kierownik Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego). Z Zakładem współpracował także doktorant - Zbigniew Głąb. Pracownicy Zakładu realizowali zadania dydaktyczne głównie na kierunku historia (studia dzienne, zaoczne, wieczorowe, podyplomowe) a ponadto na kierunkach archeologia i historii sztuki. Prowadzą wykłady, konwersatoria i ćwiczenia z przedmiotów takich jak: wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii, warsztat historyka, elementy statystyki i demografii historycznej oraz kursy i zajęcia specjalizacyjne przygotowujące studentów historii do pracy w archiwach (specjalność archiwalna). W latach 1973-2008 prowadzone były cztery seminaria magisterskie - doc. dr Ryszard Rosin, doc. dr hab. Krystyna Śreniowska, dr hab. Alicja Szymczakowa, dr Jan Chańko, a także wykłady monograficzne i zajęcia proseminaryjne z nauk pomocniczych historii. W 2011 r. funkcjonujowało w Zakładzie jedno seminarium magisterskie z nauk pomocniczych historii prowadzone przez prof. dr hab. Alicję Szymczakową. W Zakładzie NPH UŁ powstały dwie prace habilitacyjne: Aleksandra Swieżawskiego (Rawskie Księstwo Piastów Mazowieckich 1313-1462. Dzieje polityczne, Łódź 1975) i Juliana Janczaka (Ludność Łodzi przemysłowej 1820-1914, Łódź 1982). Pod kierunkiem doc. dra Ryszarda Rosina zostały napisane 4 prace doktorskie (J. Chańko, A. Szymczakowej, J. Wróbla oraz M. Czernika), zaś pod kierunkiem Alicji Szymczakowej - dwie kolejne (W. Zawitkowskiej i T. Pietrasa). Na seminariach z nauk pomocniczych historii prowadzonych w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ powstało i zostało obronionych ponadto około 100 prac magisterskich. Równie długa jest lista prac magisterskich z zakresu demografii historycznej, powstałych pod kierunkiem prof. J. Janczaka. Tematyka badawcza Zakładu koncentrowała się w obrębie tzw. nauk staropolskich (tj. do końca XVIII wieku), na: genealogiiheraldyce, geografii historycznej oraz epigrafice. Badania w zakresie nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej (XIX i XX wieku) dotyczyły głównie: prasoznawstwa historycznego, epigrafiki XIX i XX wieku, filatelistykihistorii poczty, edytorstwa tekstów źródłowych oraz problematyki demograficznej Królestwa Polskiego, międzywojennej Łodzi i okresu okupacji hitlerowskiej. Ponadto pracownicy Zakładu byli autorami licznych opracowań z zakresu historii regionalnej ziem Polski Środkowej.


pracownicy Zakładu i studenci w maju 2005 roku
Poczet kierowników

Pracownia Nauk Pomocniczych Historii UŁ

kierownik

daty

biogram

doc. dr Ryszard Rosin

1973 - 1975

zobacz


Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ

kierownik

daty

biogram

doc. dr Ryszard Rosin

1975 - 1989

zobacz

prof. dr hab. Julian Janczak

1989 - 2001

zobacz

prof. dr hab. Alicja Szymczakowa

2001 - 2011

zobacz

Prace magisterskie powstałe w Zakładzie NPH


baza prac
magisterskich

format
MDB

format
PDF

z nauk pomocniczych historii
okresu staropolskiego

zobacz

zobacz

z nauk pomocniczych historii
XIX i XX wieku

zobacz

zobacz

z demografii
historycznej

-

zobacz